[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


ผลงานวิชาการ
เรื่อง : สารนิทัศน์ปฐมวัย
บทความ 

สารนิทัศน์ (Documentation)
      สารนิทัศน์ มาจากคำว่า “สาระ” หมายถึง ส่วนสำคัญ ถ้อยคำ มาผสมกับคำว่า “นิทัศน์” หมายถึงตัวอย่างที่นำมาแสดงให้เห็นดังนั้น “สารนิทัศน์”จึงมีความหมายว่า ส่วนสำคัญที่นำมาเป็นตัวอย่างแสดงให้ผู้อื่นเห็น ในทางการศึกษาปฐมวัยมีคณาจารย์นำสารนิทัศน์มาใช้อย่างหลากหลายโดยสารนิทัศน์ให้ประโยชน์ต่อการแสดงภาพของเด็กโดยกระบวนการด้านเอกสารข้อมูลอย่างชัดเจน ดังนั้น การจัดทำสารนิทัศน์ จึงหมายถึง การจัดทำข้อมูลที่เป็นหลักฐานหรือแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการทำกิจกรรม ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มซึ่งหลักฐานและข้อมูลดังกล่าวที่บันทึกเป็นระยะๆ จะเป็นข้อมูลอธิบายภาพเด็ก ที่บ่งบอกถึงพัฒนาการของเด็กได้ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมสติปัญญา และแม้แต่สุขภาพ
 ประโยชน์ของสารนิทัศน์
    การจัดทำสารนิทัศน์การเรียนรู้ของเด็กเป็นสิ่งมีคุณค่า สามารถทำให้ครูเรียนรู้เด็กได้อย่างแท้จริง การที่ครูจัดทำสารนิทัศน์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนดังนี้คือ
                1. การจัดทำสารนิทัศน์ที่หลากหลาย จะช่วยครูในแง่ของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ดี เนื่องจากการศึกษาปัจจุบันจะเน้นการประเมินเพื่อตรวจสอบความเข้มแข็งของการศึกษา ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนและหน่วยงานที่จัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บางหน่วยงานนำแบบทดสอบมาตรฐานมาประเมินเด็กปฐมวัย ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กในระดับปฐมวัย
                2. ครูที่จัดทำสารนิทัศน์อย่างสม่ำเสมอจะจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้สอดคล้องกับปัญหาและพัฒนาการเด็ก ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสมองอย่างชัดเจน  สารนิทัศน์สามารถช่วยครูให้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้ตรงประเด็น เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับสมอง พบว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าเด็กได้เข้าไปมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับความรู้สึกและอารมณ์มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น เด็กรู้สึกต่อการอ่านอย่างไร เด็กต้องการเรียนอ่านหรือไม่ ความรู้สึกนี้จะมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของเด็กในระยะยาว  ดังนั้นการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานจะไม่ช่วยเด็กเลยในด้านจิตใจและความสามารถซึ่งต่างจากการใช้สารนิทัศน์ในการประเมิน  จากการวิจัยพบว่า สมองจะทำงานเชื่อมสานต่อเนื่องไม่แยกส่วนเป็นวิชาหรือเป็นเรื่อง ดังนั้นการใช้แบบทดสอบประเมินเป็นการแยกส่วนของสมอง ซึ่งจะไม่บอกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ของเด็กที่แท้จริง แต่การรวบรวมผลงานของเด็ก จะบอกให้ครูรู้ว่าเด็กคิดและบูรณาการความคิดของตนอย่างไร
                 3. ครูจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อจัดทำสารนิทัศน์ ครูที่มีทักษะในการทำสารนิทัศน์ มักจะมีการวางแผน ทั้งด้านการจัดชั้นเรียน การตัดสินใจรู้ว่าอะไรควรทำก่อนหลัง รวมถึงการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นเด็ก  เนื่องจากครูมีข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทำสารนิทัศน์ช่วยให้ครูตัดสินใจว่าเด็กรู้อะไรมาบ้างแล้ว จะช่วยให้ครูก้าวถึงขั้นต่อไปของเด็กได้ง่ายขึ้น สนองตอบความต้องการของเด็กได้อย่างสอดคล้อง และสิ่งที่ต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง
                 4. สารนิทัศน์ช่วยให้ครูบรรลุความต้องการเฉพาะของเด็กได้ดีกว่า เนื่องจากในปัจจุบันเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระบบการศึกษาปกติมีมากขึ้น มีทั้งเด็กมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการทางกาย และเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ข้อมูลที่ครูได้จากสารนิทัศน์จะช่วยให้ครูเข้าใจและวางแผนให้กับเด็กได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
               5. เด็กรับรู้ความสำคัญของการเรียนรู้ เมื่อครูเก็บบันทึกสารนิทัศน์การเรียนรู้ของตัวเด็กเอง  รวมถึงการรวบรวมผลงานจัดทำสารนิทัศน์ของเด็กร่วมชั้นเรียน การแสดงผลงาน ที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงสิ่งที่ตนเรียนรู้จากประสบการณ์ การค้นพบด้วยตนเองหรือกับกลุ่ม ส่งผลให้เด็กเอาใจใส่รับผิดชอบการทำงาน รู้จักประเมินตนเอง แสดงออกถึงความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้และผลที่ได้รับ  เด็กเริ่มเรียนรู้ว่าจะทำอะไร และจะนำเหตุการณ์หรือสิ่งที่ตนเรียนรู้เรื่องใดมานำเสนอ และร่วมจัดทำสารนิทัศน์กับเพื่อนและครูในชั้นเรียน

                6. การจัดทำสารนิทัศน์ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ ในพัฒนาการของเด็ก ตระหนักในประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กขณะอยู่โรงเรียน และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนได้หลายทาง เช่น รับฟังความคิดเห็นของเด็ก ช่วยเด็กหาวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กต้องการ ให้ข้อเสนอแนะช่วยเขียนในสิ่งที่เด็กคิด อ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นต้น ทำให้มีโอกาสทบทวนบทบาทการเป็นพ่อแม่ ดังนั้นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับผลงานของเด็กจึงถือว่าเป็นสิ่งมีค่าที่ครูไม่ควรผู้เขียน : อาริตา
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดนาท่อม
ศุกร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 7979
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 10 ครั้ง.


ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางไพรินทร์ จันทโสภณ 24 / ก.ย. / 2555
      การประเมินโครงการ 11 / ส.ค. / 2555
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 30 / ก.ค. / 2555
      สารนิทัศน์ปฐมวัย 13 / ก.ค. / 2555
      วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค(MIA) 20 / เม.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
เว็บแมงมุม
เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1