[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง : ผลงานคณิตศาสตร์
สรุปย่อสาระสำคัญ 

ชื่อ นางณัฐชยา ขุนพลช่วย   โรงเรียนบ้านควนพลี    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
.......................................................................................................
1. ชื่อผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2.หลักการและเหตุผล
        ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและทักษะในการดำเนินชีวิต ในการจัดการศึกษานั้นครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาท จาการเป็นผู้ชี้นำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปสร้างองค์ความรู้ของตน และได้เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
       จากการรวบรวมข้อมูลปีการศึกษา 2550 - 2552 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสมรรถภาพการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ ต่ำมาก ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของโรงเรียน และไม่น่าพึงพอใจ เป็นปัญหาแก่นักเรียนที่เรียนใน ชั้น ป.3 ต่อไป จึงได้คิดค้นวิธีการสอนแนวใหม่ที่น่าจะแก้ปัญหาได้ต้องเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปของกระบวนการคือ การเรียนแบบร่วมมือ จึงจัดได้ดำเนินการจัดทำเป็นชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
3.วิธีดำเนินการ
3.1      ขั้นวางแผน
     สำรวจข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสมรรถภาพ การแก้โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใน 3 ปีย้อนหลัง
3.2      ขั้นดำเนินการ
            3.2.1 สร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ โดยศึกษาทฤษฎี หลักการ จากเอกสารและงานวิจัยในเรื่องต่าง รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) รูปแบบและตัวอย่าง เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ที่ใช้พัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ความหมายของชุดกิจกรรมและรูปแบบของชุดกิจกรรม มากำหนดการแก้โจทย์ปัญหาการคูณในรูปแบบของชุดกิจกรรม โดยผนวกและประยุกต์จากรูปแบบชุดกิจกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534 : 2) เป็นชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด แต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย ชื่อชุดกิจกรรม เวลาที่ใช้ ชื่อเรื่อง สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ภาคผนวก มีวิธีดำเนินกิจกรรม 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจผลงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ขั้นสรุปบทเรียน ในขั้นทำกิจกรรมกลุ่มกำหนดให้ใช้เทคนิค  4 รูปแบบคือ การเรียนแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) การเรียนแบบแข่งันเป็นกลุ่ม (TGT) กลุ่มการเรียนตามความสามารถ(TAI)การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด(PC) มีจำนวน 10 ชุด ใช้เวลาทดลองชุดละ 1 ชั่วโมง รวมเวลา 10 ชั่วโมง ดังนี้
3.2.3 ได้นำชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ที่ปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคำกล่าวในข้อ 2.1.3.1 ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2550 โรงเรียนวัดแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จำนวนนักเรียน 3 คน 10 คน และ 20 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
3.2.4  นำชุดกิจกรรมจากข้อ 3.2.3 ที่ปรับปรุงแล้วมาดำเนินการสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  จนครบตามโครงสร้าง และรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละชุด จำนวน 10 ชุด และเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3 ขั้นวัดและประเมินผล ใช้เกณฑ์ Rubric ที่เน้นกระบวนการทำงานกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีต่อกัน และแบบทดสอบย่อย ของแต่ละชุดกิจกรรม และทดสอบหลังเรียน
3.4 การปรับปรุงแก้ไข   มีการแก้ไขปัญหาในระหว่าปฏิบัติงานกลุ่ม และการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละชั่วโมงมีการบันทึกข้อมูล และมีการปรับแก้ชุดกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมในการจัดการสอนด้วย
4. ผลการดำเนินการ 
               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารได้ ถูกต้อง ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด และบรรลุผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการเผยแพร่ผลงานโรงเรียนอื่น นำไปใช้ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          5.1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีพื้นฐานความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหา ในการเรียนชั้นต่อไป
         5.2 ชุดกิจกรรมมีวิธีการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้
        5.3   นักเรียนที่อ่อนสามารถได้เรียนรู้ เข้าใจ โดยเด็กเก่งจะเป็นผู้นำคอยอธิบายให้ และได้แสดงออกใน  
               ความคิดเห็นร่วมกัน รู้จักการยอมรับความคิดของคนอื่น ของกลุ่มได้
5.4     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่วางไว้
5.5     มีผลต่อการสอบ  N - T กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อไป
                         
                                               ลงชื่อณัฐชยา...ขุนพลช่วย
                                                                ( นางณัฐชยา ขุนพลช่วย )
                                                                  ครูโรงเรียนบ้านควนพลี
                                                                      เจ้าของผลงาน
   
 
                     


ผู้เขียน : ณัฐชยา ขุนพลช่วย
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านควนพลี
ศุกร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 704
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      เทคนิคสอนลูก \"เก่งเลข\" ง่ายนิดเดียว 15 / ก.ค. / 2555
      การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน 15 / ก.ค. / 2555
      ผลงานคณิตศาสตร์ 13 / ก.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
เว็บแมงมุม
เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1